Mám vstoupit do II. pilíře?

Pokusil jsem se analyzovat současný stav připravovaného II. pilíře. Vypsat si jeho výhody (+), vlastnosti (0), nevýhody (-) oproti I. pilíři. Problém je v tom, že když jsem si seznam dělal sám, všechno jsem zařadil buď do výhod, nebo do vlastností… A tomu by nikdo nevěřil. Tak začnu s nevýhodami nejčastěji uváděnými  jinými.

MM II. pilíř

Tedy nejdříve si dovolím komentovat citace nevýhod II. pilíře. Pak už bude následovat můj soupis vlastností, výhod a rizik II. pilíře. V závěru vyjádřím názor pro koho je II. pilíř nevhodný.

x % HM = x procent z hrubé mzdy, přesněji z vyměřovacího základu.

 

Převzaté nevýhody

Politická rizika

Současná podoba penzijní reformy má řadu vrásek na kráse. A bohužel se nejedná o stařecké vrásky zrcadlící životní zkušenosti. Největší z nevýhod je rozhádaná politická scéna, kde více než o dlouhodobý zájem jde o krátkodobé získání voličských hlasů v příštích volbách. A tak koalice prosazuje reformu na desetiletí, kterou opozice hlásá zrušit již po příštích volbách.

„Pokud by vláda silou prosadila povinné vyvádění peněz do soukromých fondů, já bych se vůbec nebránil nechat se inspirovat třeba v orbánovském Maďarsku. Hrozilo zhroucení financí a sáhl k tomu, že soukromé fondy převedl pod stát. Nic jiného takovému státu pak do budoucna nezbude, to je evidentní,“ hlásal kupříkladu současný poslanec, hejtman a při činu dopadený příjemce úplatku David Rath. A není jediný z opozičních politiků, kdo chce reformní kroky současné vlády po volbách zvrátit.

Politické riziko je největší hrozbou připravovaného penzijního systému. Nemusíme chodit ani do extrémního Maďarska, kde byly soukromé fondy druhého pilíře zkonfiskovány a přičleněny k průběžnému. Vláda tím dostala hotovost na úhradu části dluhů za příslib, že lidé v budoucnu dostanou vyšší důchod z průběžného systému. Stačí se podívat na sousední Slovensko, kde od založení dôchodkových správcovských společnosti došlo ke změnám pravidel již několikrát.

Zdroj: http://www.investujeme.cz/penzijni-reforma-spocitejte-si-jak-se-vam-ne-vyplati/ 3.7.2012

Ano, toto je riziko. Ale není důvod ho uvádět v nevýhodách II. pilíře. I. pilíř jimi trpí také. Dle současně platného zákona se důchod z I. pilíře navyšuje o inflaci a 1/3 růstu průměrné mzdy. Poslaneckou sněmovnou prošel zákon, který toto upravuje na 1/3 inflace a 1/3 růstu průměrné mzdy. A pokud se jedná o opětovné „zestátnění“, Maďarsko čelí mezinárodním následkům, a ČSSD má v programu:

..sloučit oba dobrovolné soukromé spořicí důchodové systémy do jediného se státní podporou založenou na státním příspěvku; to umožní ukončit vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře, zefektivnit státní podporu dobrovolného důchodového pilíře, zvýšit jeho transparentnost pro občany a omezit rizika plynoucí z tzv. transformačního deficitu způsobeného realizovanou vládní důchodovou reformou …

Zdroj: http://www.cssd.cz/data/files/duchody-0004.pdf 3.7.2012

Tedy když ČSSD bude postupovat dle svého programu, tak již vyjmuté 3% ze sociálního „pojištění“ a přidaná 2% vloží do III. pilíře. No zaprvé to bude relativně malá částka, za druhé III. pilíř má volnější pravidla pro nakládání s uspořenými prostředky než II. pilíř.

Pokud porovnávám I. a II. pilíř, politická rizika jsou pro mě argument pro vstoupení do II. pilíře, ale samozřejmě stát (se) může vše.

Nemožnost odchodu a výplata penze

Vedle politických rizik jsou i další nevýhody současné podoby penzijní reformy. Často diskutovanou je nemožnost odchodu ze systému. Jakmile člověk jednou vstoupí do II. pilíře, už se z něj nedostane. Vstup do penzijního systému je tak svou závažností postaveno nad svatbu, z níž lze zákonným způsobem odejít rozvodem.

Odrazující je také způsob výplaty naspořených prostředků. Ty lze získat buď formou doživotní penze, doživotní penze s výplatou pozůstalostní penze po dobu dalších tří let, nebo penze na 20 let. Současná podoba neumožňuje ani částečné jednorázové vyrovnání, přičemž vzhledem ke konstrukci příspěvků by bylo adekvátní umožnit jednorázový výběr 40 % naspořených prostředků včetně zhodnocení odpovídající zvýšeným platbám sociálního pojištění.

Politické riziko v tomto případě ale hraje roli i „politické naděje“. Možnost odchodu i změna způsobu výplaty naspořených prostředků je pouze otázkou změny zákona.

Zdroj: http://www.investujeme.cz/penzijni-reforma-spocitejte-si-jak-se-vam-ne-vyplati/ 3.7.2012

Opět v porovnání s I. pilířem je na tom II. pilíř lépe. Do I. pilíře jsem dobrovolně nevstoupil, prostě jsem v něm povinně a odvádím 28% HM. K penězům z I. pilíře se dostanu jen za předem zákonem daných podmínek (odchod od důchodu, invalidita, pozůstalostní důchod pozůstalým), které se neustále mění. II. pilíř má stejné podmínky a k tomu nějaké navíc. Neříkám, že II.pilíř by nemohl být nastaven lépe, zvláště vůbec žádná doba na rozmyšlení je příšernost, ale u I. pilíře nemám ani to.

Ekonomická nejistota

Výkonnost penzijních fondů je nejistá. Nikdo neví, jak dobře či špatně bude který fond hospodařit, zda klientům vydělá, nebo naopak prodělá peníze. Jistota ale není ani na spořících účtech, které jsou ze zákona pojištěny Fondem pojištění vkladů. Jejich úrokové sazby nepokryjí ani míru inflace, která tvoří velmi nejistou složku nákladů držení peněz na účtech.

A tak např. v roce 2008 s mírou inflace 6,3 % a zhodnocením vkladů kolem 2% činila čistá reálná ztráta přibližně 4,5%. I v letošním roce, kdy se inflace pohybuje na úrovni kolem 3,5%, jsou spořicí účty ztrátové.

Záruku zhodnocení nikdo nedá a ani nemůže. Proto veškeré propočty jsou pouze odhady na základě současných pravidel důchodového systému a očekávaného průměrného zhodnocení.

Zdroj: http://www.investujeme.cz/penzijni-reforma-spocitejte-si-jak-se-vam-ne-vyplati/

Opět stejné podmínky jsou i u I. pilíře. Kde jsou ekonomické jistoty? Způsob výpočtu důchodu a předčasného důchodu, doba odchodu do důchodu i valorizace důchodů podléhá změnám, relativně častým, dle ekonomické situace státu.

Velmi nízké příjmy

Dalším uváděnou nevýhodou jsou důchody II. pilíře pro velmi nízké příjmy. Ano, zaručeně pravdivé. Není zde žádná „sociální spravedlnost“, člověk, který celý život bude brát sociální dávky a tedy neodvede ani korunu na sociální pojištění, by vstupem do II. pilíře si snížil celkový důchod.

Ale i pro muže 34-letého pobírají jen minimální plat při čistém výnosu 3,4% p.a. je rozdíl v důchodu 104Kč (6434Kč z I.pilíře + 348Kč z 2% HM versus 6678Kč z I.+II. pilíře). Tedy II. pilíř se „nevyplatí“. Ale opravdu si tolik věříte, že dalších 35 let budete pobírat stále jen minimální mzdu? Tolik věříte státu, že opět nesníží důchody z průběžného systému?

Vlastnosti II. pilíře

Není cesty zpět, ale ani později tam

Pokud nevstoupíte do konce června anebo do svých 35 let (nezaměstnaní atp. do 6 měsíců poté co opět začnou být plátci sociálního pojištění) už nemůžete vstoupit.

Pokud vstoupíte, už nemůžete vystoupit.

V obou případech bez výjimky, ani obvyklé dvouměsíční odstoupení od smlouvy není zahrnuto.

Závěr: Důkladně rozvažte, ale zároveň rozhodnutí neodkládejte.

Spořím přesně (3%+2%) HM právě tehdy, když jsem plátce sociálního pojištění

II. pilíř je úzce svázán s I. pilířem. Když musím platit do I. pilíře, tj. sociální pojištění, tehdy a jen tehdy budu platit do II. pilíře. Výše bude také přísně svázaná s I. pilířem, odváděl bych 28% z HM? Ano, musím odvádět 25% z HM do I. pilíře a celkem 5% do II. pilíře. Ani o korunu méně/více, ani o platbu více/méně.

Starobní penze odpovídá odvedeným penězům

Tedy pokud jsem dvacet let byl čistě v průběžném systému a dalších dvacet let budu i ve II. pilíři. Do výpočtu starobní penze z I. pilíře vstoupí 20 let s odvody ve výši 28% HM a 20 let ve výši 25% HM. A tyto odvody budou dle aktuálně platné legislativy kráceny redukčními hranicemi atp., až dojdou k výši doživotního starobního důchodu.

Z odvedených 28% HM jde 8% HM na vdovské/sirotčí/invalidní důchody (ty nejsou kráceny v rámci I+II. pilíře), 4% HM na pokrytí základní výměry (ta není krácena v rámci I+II. pilíře), 3,5% HM na pokrytí náhradních dob pojištění a 12,5% HM na pokrytí procentní výměry.

Pokud odvádíme 25% HM je krácena procentuální výměra a tedy při výpočtu důchodu se nezapočítává koeficientem 1,5, ale 1,2 za každý strávený rok v II. pilíři. Zachována bude stejná výše základní výměry starobního důchodu (dnes je ve výši 2230 Kč) stejné jako u pojištěnců, kteří do druhého pilíře nevstoupili. Zdroj: http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/246

Dále po dobu dvacet let jsem odváděl celkem 5% HM a ty se investovaly na kapitálových trzích, tato částka se převede do pojišťovny a vypočítá se mnou zvolený typ starobního důchodu.

Tedy žádná nespravedlivost, ale adekvátní poměr dle počtu let, ale i odvedených prostředků se převádí na vstup jednotlivých pilířů. Rozdíl pak víceméně plyne z toho, že I. pilíř započítává i náhradní doby a má redukční hranice, II. pilíř vše investuje.

Nároky na invalidní, vdovské a pozůstalostní penze zůstanou stejné

Nároky na invalidní, vdovské a pozůstalostní penze zůstanou stejné jako u pojištěnců, kteří do druhého pilíře nevstoupili.

Zdroj: http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/246

Výhody vstupu do II. pilíře

Diverzifikace zdrojů v důchodu

Mohu si myslet cokoli o rizicích I. či II. pilíře, mohu mít jiné odhady budoucnosti. Fakt je ten, že každý se chová trošku jinak. Zatímco průběžný systém je citlivý především na demografické vlivy (stárnutí populace), fondový systém je citlivý především na tržní vlivy (pohyby na kapitálových trzích). Pokud si mám vybrat mezi tím, být závislý jen na I. pilíři, nebo být závislý na I. i II. pilíři, beru druhou možnost. Hlavním důvodem je diverzifikace (rozložení či rozdělení) rizika.

Čím víc vydělám, tím víc investuji

Průběžný systém je založen na solidaritě, čím víc odvádím, tím procentuálně méně se mi odvedená částka započítává do výše důchodu: do cca 11kKč 100%, od 11kKč do 29kKč 28%, od 29kKč do 100kKč 16%, nad 100kKč 8%. Pokud mám mnoho let do důchodu nebo očekávám vyšší plat, čistě ze současného pohledu se mi vstup do II. pilíře vyplatí. A v ostatních případech je rozdíl velmi malý a tedy často nezajímavý vzhledem k tomu, že se jedná jen o odhad.

Větší možnosti volby

Starobní důchod navazující na invalidní III. stupně

Specifickou situací je možnost účastníka spoření, kterému zanikne nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně dosažením 65 let věku, případně dosažením důchodového věku, je-li vyšší, vypláceného podle zákona o důchodovém pojištění, zvolit si starobní důchod z I. pilíře ve výši dosavadního invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (tedy nekráceného za dobu účasti ve II. pilíři). Podmínkou nároku na takový starobní důchod z I. pilíře bude převedení poměrné části naspořených prostředků ve II. pilíři (odpovídající 3 % pojistného na důchodové pojištění z celkových 5 % odváděných do II. pilíře, tj. 60 % z celkové částky) do základního důchodového pojištění. Penzijní společnost je povinna převést uvedenou částku na základě výzvy České správy sociálního zabezpečení do státního rozpočtu. Zbývající část (40 %) může účastník II. pilíře využít standardním způsobem, tj. k úhradě jednorázového pojistného na pojištění důchodu, tedy k nákupu jednoho z výše uvedených důchodů u pojišťovny.

Starobní důchod nedoživotní

Kromě starobního důchod doživotního, který se nedědí stejně jako u I. pilíře, si mohu zvolit i další typy: starobní důchod na 20 let (dědí se), doživotní důchod + 3-letý pozůstalostní důchod. Mohu si zvolit dle zdravotního stavu, rodinné anamnézy. Pokud v té době bude stále platný zákon o „(ne)diskriminaci pohlaví“ v pojištovnictví, pro většinu mužů bude výhodnější si zvolit dvacetiletý důchod než doživotní důchod.

Dovolím si zopakovat, že nároky na vdovské/sirotčí důchody nejsou ovlivněny a jsou stejné jak v I., tak v I.+ II. pilíři.

Investiční strategie

V I. pilíři se odvedené částky upravují tak, aby odpovídaly cenové hladině v dnešní době – tedy zhruba řečeno, upravují se o inflaci, což zhruba odpovídá výnosům českých státních dluhopisů. Ve II. pilíři si investiční strategii mohu vybrat a tím i výnos/investiční riziko. Pokud jsem mladý, volím dynamickou strategii, pokud mám 5-10 let do důchodu, volím vyváženou strategii, jinak volím investice do státních dluhopisů. Dynamická a vyvážená strategie v průměru překonávají inflaci.

Prostředky se dědí

Oproti I. pilíři se prostředky ve II. pilíři dědí.

V případě úmrtí účastníka spoření ve spořící fázi se jím naspořené prostředky stávají předmětem dědictví. Pokud je dědicem fyzická osoba, která je k datu úmrtí účastníka spoření mladší 18 let, bude její dědický podíl na naspořených prostředcích účastníka převeden jako jednorázové pojistné na pojistnou smlouvu o sirotčím důchodu, který jí bude vyplácet pojišťovna. Pojistnou smlouvu za nezletilou osobu uzavře zákonný zástupce nebo opatrovník, pokud do doby skončení dědického řízení nedosáhne 18 let. To tedy znamená, že nezletilý dědí prostředky účastníka připadající na jeho dědický podíl formou sirotčího důchodu. Tento sirotčí důchod je vyplácen po dobu pěti let.  Sirotčí důchod z důchodového spoření (ze II. pilíře) nijak neovlivňuje nárok na sirotčí důchod z I. pilíře. (ten je stejný jako pro účastníka účastnícího se pouze I. pilíře)

Dědici staršímu 18 let věku, pokud je účasten důchodového spoření, je jeho dědický podíl na naspořených prostředcích zemřelého převeden na jeho účet u jeho penzijní společnosti. Tento dědický podíl nelze vyplatit v hotovosti, ale slouží k zajištění prostředků na stáří dědice. Zároveň se umožňuje dědici, který je sice starší 18 let, ale není účastníkem spoření, aby se mohl rozhodnout pro účast na spoření v průběhu dědického řízení, a to až do jeho vypořádání. Tento postup je možný ovšem jen v případě, kdy se dědic může rozhodnout pro účast na spoření, tj. pokud není starší 35 let, případně pokud již marně neuplynula lhůta pro jeho vstup do II. pilíře a není již poživatelem starobního důchodu. Pokud zletilý dědic není účasten spoření ani se jím do ukončení dědického řízení nestane, případně nemůže stát, pak v tomto jediném případě se dědický podíl vyplatí dědici jednorázově v hotovosti.

Muž ve věku 35 let s hrubým příjmem 30 000Kč vstoupí do II. pilíře. Jaká je pravděpodobnost úmrtí v určitém věkovém rozmezí a kolik v daném věku bude mít naspořeno v II. pilíři místo v I. pilíři?

 Věk  Pravděpodobnost úmrtí  Naspořené prostředky
 40  0,7%  59 000 Kč
 45  1,1%  128 000 Kč
 50  1,9%  211 000 Kč
 55  3,3%  309 000 Kč
 60  5%  424 000 Kč
 65  8%  562 000 Kč
 67  4%  624 000 Kč

 
Tedy pravděpodobnost úmrtí mezi věkem 35 a 40 je 0,7%, ale mezi věkem 60 a 65 je to už 8% a navíc naspořená částka, která by jinak připadla státu je mezi 424kKč a 562kKč. Agregovaná pravděpodobnost úmrtí mezi lety 35 až 67 je zhruba čtvrtinová.

Prostředky podléhají zákonům „individuálního majetku“

V I. pilíři jsou prostředky na důchod sliby vlády budoucím důchodcům, a tedy se jedná o skupinový majetek. Ve II. pilíři jsou prostředky vedené na jméno budoucího důchodce a jedná se tedy o individuální majetek každého jednotlivce. Majetek, se kterým má omezeny dispozice, ale přesto je jeho. Což po právní stránce je zásadní rozdíl, a tedy i po stránce náročnosti případného „znárodnění“.

Prostředky nelze postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí

Peníze, které jsou vedeny na osobních důchodových účtech u penzijní společnosti, nelze podle zákona o důchodovém spoření (č. 426/2011 Sb.) postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí.

Jste v osobním bankrotu, a tedy po dobu pěti let všechny navíc vydělané prostředky jdou na  splátky? Jste si jistí, že splatíte min. 30% dluhů? Můžete zachránit 2% HM pro svůj důchod.

Rizika

Politická rizika

Jak I., tak II. pilíř mají svá politická rizika. Vzhledem k tomu, že kdysi měli politici nápad, aby stát proplácel povodňové škody těm, co nebyli pojištěni, je možné, že budou podobné tendence i v případě důchodu: zvyšme důchody jen těm, co nemají naspořeno.

Téměř jisté jsou průběžné změny systému, zákon ještě nevstoupil v platnost a už se změnil přidáním tzv. předdůchodů.

Tendence zrušit II. pilíř má především ČSSD, ale i ta rozlišuje inviduální a skupinové vlastnictví, tedy uvažuje zastavit vyvádění peněz z I. pilíře a sloučit II. pilíře s III. pilířem.

Demografická rizika

Průměrný věk dožití se prodlužuje. Čím vyššího věku se dožijeme, tím menší bude doživotní důchod při stejné zainvestované částce.

Stárnutí populace, což je problém průběžného systému, není problémem pro II. pilíř.

Rizika kapitálových trhů

Jsou výrazně redukovány systémem pravidelného investování.

Existuje zde možnost převádět do méně rizikových strategií před dosažením důchodového věku.

Inflace je víceméně automaticky potlačována vyššími výnosy. Minulé výnosy se uvádí po odpočtu inflace.

Nelze vyloučit, ale na oplátku získáváme „riziko“ vyššího výnosu.

Vstoupit či nevstoupit?

Chtěl jsem vytvořit objektivní článek shrnující výhody a nevýhody II. pilíře, ale výsledkem jsou víceméně jen samé výhody, což na první pohled objektivně nepůsobí. Pro mě je situace jasná, vstoupím do II. pilíře. Komu se vstup nevyplatí? Napadá mě především ten, kdo nepředpokládá, že bude vydělávat výrazně více než minimální mzdu (šedá či černá ekonomika), a nebo často bude využívat výhod sociálního systému ČR (chroničtí nezaměstnaní, zdravotně postižení s částečným invalidním důchodem (nověji invalidita I. a II. stupně), nebo matky s hodně dětmi). Zaručeně to nebude pro ty, co pracují v černé ekonomice a současně berou štědré sociální dávky.

Pro téměř důchodce rozhodnutí, jestli vstoupit či ne, není důležité. Pokud mám rok dva do důchodu a 30 let pojištěné doby čistě v průběžném systému, tak poměr 1 ku 30 (poměr let) a v tom jednom roce 3% odvedená na II. pilíř neznamená téměř nic. Výše důchodu je tak nebo tak už dána. Snad jen tehdy, když bych měl diagnozu rakoviny a chtěl alespoň ta 3% zachránit před propadnutím státu. Pro ostatní jsou výhody diverzifikace důchodu, dědění, možnosti volby investiční strategie a typu důchodu dostatečně lákavé.

Doporučuji si spočítat dle kalkulačky, jak zhruba bude vypadat váš důchod v I. či I.+II. pilíři. Rozhodně neberte v úvahu řádově stokorunové rozdíly, což nastává zhruba do průměrného příjmu, takový rozdíl způsobí jakýkoliv malý politický zásah do jednoho nebo druhého pilíře. Proto odhad důchodu není pro mě ten hlavní důvod vstoupit, je zde příliš neznámých (vývoj politický, kapitálový, demografický) na výši důchodu v obou pilířích, pro mě je nejdůležitějším důvodem diverzifikace zdrojů a pravděpodobnost určitého politického vývoje – postupné snižování státního důchodů.

Ale je to jen vaše rozhodnutí! Jeden podpis, či „nepodpis“ ovlivní život v důchodě. Tečka.

Psáno pro mesec.cz

vladimir.kutalek@vlkuver.cz

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář